top of page

algemene voorwaarden

Artikel 1 - Definities

1.1 In onderhavige algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd: a. “Bluebird Stories” (met website www.bluebirdstories.be): de onderneming Anneleen Jegers met adres aan de Kasteletsingel 18 te 3580 Beringen, geregistreerd onder Belgisch ondernemingsnummer 0696.597.778 en met Belgisch btw-nummer BE0696.597.778 (Tel.: 0495 142 333 en E: info@anneleenjegers.com).

b. “Klant”: de natuurlijke persoon, of de rechtspersoon, die gebruik maakt, of wenst te maken, van de producten en/of diensten van Bluebird Stories, dan wel de persoon die op enigerlei wijze interesse heeft geuit in de producten en/of diensten van Bluebird Stories. c. “Telefoon”: Het audio gastenboek met stekker voor aansluiten op stopcontact evenals powerbank en instructies voor het gebruik en de plaatsing van het audio gastenboek.

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, elke dienstverlening, alle overeenkomsten en/of alle andersoortige rechtsbetrekkingen, direct of indirect verband houdende met door Bluebird Stories aangeboden producten, goederen en diensten.

2.2 Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de contractuele relatie tussen Bluebird Stories en de Klant.

2.3 Overeenkomsten die zouden afwijken van één of meer bedingen van deze algemene voorwaarden zullen enkel het beding of de bedingen vervangen waarvan zij afwijken. De overige bedingen blijven onverkort van toepassing.

2.4 Eventuele voorwaarden van de Klant zijn niet geldig. De toepasselijkheid daarvan wordt door Bluebird Stories uitdrukkelijk uitgesloten. Voorwaarden van de Klant zijn louter van toepassing indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk door Bluebird Stories werden aanvaard.

 

Artikel 3 - Voorwerp

3.1 Bluebird Stories biedt o.a. audio gastenboeken aan. Deze audio gastenboeken en alle toebehoren blijven steeds eigendom van Bluebird Stories.

3.2 Bluebird Stories kan haar aanbod doen via haar website, een offerte, per e-mail, enz. De Klant verklaart zich akkoord met dit aanbod d.m.v. een bestelling. Bestellingen verlopen via de voormelde website, e-mail of telefonisch. Bestellingen kunnen tevens zowel expliciet als impliciet worden afgeleid uit de onderlinge communicaties. Indien de formulieren via de “boek nu” knop die op de website van Bluebird Stories staan worden ingevuld en doorgestuurd, houdt dit een uitdrukkelijke bestelling in en derhalve een gesloten overeenkomst tussen Bluebird Stories en de Klant.

 

Artikel 4 - Prijzen en betaling

4.1 Bij een bestelling betaalt de Klant dadelijk de door Bluebird Stories aangegeven prijs en waarborgsom. Bluebird Stories verzendt geen goederen vooraleer voormelde bedragen werden ontvangen door Bluebird Stories.

4.2 Prijzen gelden voor de periode die tevoren tussen partijen is afgesproken.

4.3 Prijzen zijn steeds uitgedrukt in euro’s per stuk met 21 % BTW inclusief verzending en retourneren, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

4.4 Afbeeldingen op de website Bluebird Stories van zijn louter illustratief en kunnen artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

4.5 Aan druk-, zetfouten en verschrijvingen kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Artikel 5 - Levering en retour

5.1 De Telefoon wordt aan de Klant verzonden per post, of koerierdienst, uiterlijk drie dagen voor de datum van het event dat de Klant heeft doorgegeven aan Bluebird Stories.

5.2 De Klant zal dadelijk na ontvangst van de Telefoon op gebreken in het normale functioneren controleren, en gebeurlijke gebreken zo spoedig mogelijk melden aan Bluebird Stories.

5.3 De Klant is zelf verantwoordelijk voor het plaatsen van de Telefoon op een rustige plaats, zodat de audio bestanden van goede kwaliteit zijn. Tevens is enkel de Klant verantwoordelijk voor correct aansluiten van het audio gastenboek en voor het opladen van de meegeleverde powerbank.

5.4 De Telefoon moet in zijn originele staat en tijdig (zijnde uiterlijk binnen de twee dagen na het event) geretourneerd worden middels het meegeleverd retourlabel en in de originele verpakking.

5.5 Bij laattijdige retournering door de Klant of indien de Telefoon beschadigd is, of indien niet alle onderdelen werden teruggezonden, of indien de originele verpakking ontbreekt, is Bluebird Stories gerechtigd om de waarborgsom, of een deel ervan, in te houden. Indien de schade de waarborgsom overschrijdt, behoudt Bluebird Stories zich het recht de volledige schade te verhalen op de Klant.

5.6 Uiterlijk drie weken na het retourneren van de Telefoon door de Klant, ontvangt de Klant per e-mail de audiobestanden.

5.7 De Klant kan, in overeenstemming met Bluebird Stories, ervoor kiezen om de audiobestanden, bovenop de verzending per e-mail tevens op een andere wijze te ontvangen (bv. op usb of vinyl plaat). Dergelijke producten worden op maat voor de Klant gemaakt en kunnen dus niet worden geretourneerd. Zij worden aan de Klant verzonden per post, of koerierdienst, na ontvangst van de overeenstemmende betaling. De levertermijn voor deze gepersonaliseerde producten kan tot twee maanden bedragen.

 

Artikel 6 - Waarborg

6.1 Wanneer de Klant zich aan al zijn verplichtingen heeft gehouden, zal de waarborgsom worden teruggestort op een bankrekening van de Klant binnen de 14 dagen nadat Bluebird Stories de Telefoon terug heeft ontvangen van de Klant.

 

Artikel 7 - Verplichtingen Klant

7.1 De Klant is verplicht de Telefoon overeenkomstig de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden, en gebeurlijke productvoorschriften, te gebruiken en daarbij e.e.a. op een zorgvuldige, veilige en gepaste manier te gebruiken en zal alle voorschriften naleven met betrekking tot het bezit, gebruik of onderhoud van de Telefoon.

7.2 De Klant neemt alle maatregelen ter voorkoming van beschadiging en diefstal.

7.3 De Klant zal te allen tijde toegang verschaffen tot de Telefoon, die eigendom blijft van Bluebird Stories.

7.4 De Klant zal alle aanspraken van derden op de Telefoon afwijzen en Bluebird Stories vrijwaren.

7.5 De Klant mag de Telefoon niet onderverhuren, noch ter beschikking stellen van derden buiten de bedoelde activiteiten van het event.

 

Artikel 8 - Annulatie/herroepingsrecht

8.1 Indien de Klant zijn bestelling annuleert, is er in principe geen terugbetaling mogelijk, behoudens de waarborg indien er geen schade is.

8.2 Voor een Klant die consument is in de zin van het Wetboek van economisch recht, en die met Bluebird Stories een overeenkomst op afstand hebben afgesloten, geldt het volgende:

8.2.1 Conform art. VI.53 WER kan in dat geval geen herroepingsrecht worden uitgeoefend voor onder meer volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of goederen die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn. In dit geval is er geen terugbetaling mogelijk (behoudens eventueel de waarborg).

8.2.2 Voor dienstenovereenkomsten geldt dat zowel met een betaling als met een bestelling de Klant zijn uitdrukkelijke voorafgaande instemming geeft ter uitvoering van deze dienstenovereenkomst, bovendien erkent de Klant dat hij geen herroepingsrecht heeft voor deze dienstenovereenkomst zodra Bluebird Stories deze dienstenovereenkomst heeft uitgevoerd, en er dus ook geen terugbetaling mogelijk is.

8.2.3 Indien het herroepingsrecht wel van toepassing is, geldt dat de Klant het recht heeft om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Deze termijn verstrijkt in beginsel 14 dagen na de dag waarop de overeenkomst werd gesloten.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Bluebird Stories via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. Dit kan via het  onderstaand modelformulier voor herroeping (dit formulier alleen invullen en terugzenden als u  de overeenkomst wilt herroepen):

— Aan Bluebird Stories, Kasteletsingel 18 te 3580 Beringen,

— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de

levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*) ….

— Besteld op (*)/Ontvangen op (*) …

— Naam /Namen consument(en) …

— Adres consument(en) …

— Datum …

— Handtekening van consument(en) … (alleen wanneer dit formulier op papier wordt

ingediend)

(*) Doorhalen wat niet past.

 

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Bluebird Stories betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd.

 

Artikel 9 - Aansprakelijkheid

9.1 Bluebird Stories is uitsluitend aansprakelijk voor: zware fout, opzet, zware fout van een aangestelde, opzet van een aangestelde, en, behoudens overmacht, het niet-uitvoeren van een verbintenis die een van de essentiële prestaties van de overeenkomst vormt.

9.2 De aansprakelijkheid van Bluebird Stories is steeds beperkt tot de directe en voorzienbare schade. Bluebird Stories is in geen geval aansprakelijk voor elke vorm van indirecte schade of immateriële schade. Onder indirecte schade moet men ten minste volgende schade verstaan, zonder limitatief te zijn: elke vorm van gevolgschade, gemiste kansen, enz.

9.3 De aansprakelijkheid van Bluebird Stories voor de voorzienbare en directe schade kan nooit hoger zijn dan de waarde van de geleverde diensten/goederen.

9.4 In geval van verlies van digitale bestanden dat de Klant geen schadevergoeding eisen hoger dan het aan Bluebird Stories betaalde bedrag.

9.5 Bluebird Stories is niet aansprakelijk bij vertraging van de bezorger, de post en de koerierdienst.

9.6 De beperkingen van aansprakelijkheid waarin onderhavige algemene voorwaarden voorziet, zullen steeds geïnterpreteerd worden in de zin dat zij rechtsgeldig zijn. Ingeval een beperking van aansprakelijkheid in bepaalde hypotheses niet rechtsgeldig zou zijn, zal dergelijke hypothese geacht worden niet bedoeld te zijn.

 

Artikel 10 - Overmacht

10.1 In geval van overmacht is Bluebird Stories gerechtigd om de uitvoering van de opdracht geheel of gedeeltelijk op te schorten voor de duur van de overmacht.

10.2 Indien de overmacht van blijvende aard is en gedurende meer dan negentig dagen aanhoudt, dan heeft elke partij het recht om de overeenkomst onmiddellijk, eenzijdig en zonder meer te beëindigen door middel van een aangetekend schrijven.

10.3 Prestaties die reeds door Bluebird Stories werden geleverd worden in dat geval in verhouding aangerekend aan de Klant.

 

Artikel 11 - Nietigheid, ongeldigheid, onafdwingbaarheid of tegenstrijdigheid

11.1 Indien één of meerdere bedingen van de algemene voorwaarden nietig, ongeldig of onafdwingbaar zouden zijn, tast dit de rechtsgeldigheid en de afdwingbaarheid van de overige bedingen van deze algemene voorwaarden niet aan.

11.2 Zowel Bluebird Stories als de Klant engageren zich om dergelijk nietig, ongeldig of onafdwingbaar beding in onderling overleg onverwijld te vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijk beding zoveel mogelijk benadert.

11.3 Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van de algemene voorwaarden, dienen uitgelegd te worden naar de geest van de algemene voorwaarden.

11.4 Situaties die niet in de algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld naar de geest van de algemene voorwaarden.

 

Artikel 12 - Diversen

12.1 Ingeval van verandering van de toestand van de Klant, zoals overlijden, onbekwaamheid, faillissement, gerechtelijk akkoord, vereffening, fusie of splitsing, gehele of gedeeltelijke inbeslagname van zijn vermogen of indien de Klant een of meerdere van zijn verbintenissen niet nakomt, behoudt Bluebird Stories zich het recht voor om elke overeenkomst, al dan niet gedeeltelijk uitgevoerd, wegens het loutere feit dat een der voormelde gebeurtenissen zich voordoet, ontbonden te verklaren, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst, onverminderd het recht van Bluebird Stories op schadeloosstelling. Indien Bluebird Stories van haar voormeld recht gebruik maakt, zal de overeenkomst van rechtswege ontbonden zijn op datum van de verzending van de brief of de e-mail die daartoe door Bluebird Stories aan de Klant wordt gericht.

12.2 Indien Bluebird Stories in bepaalde gevallen of op bepaalde momenten niet de strikte naleving van de algemene voorwaarden afdwingt, betekent zulks niet dat Bluebird Stories het recht zou verliezen om steeds de stipte naleving van de bepalingen van de algemene voorwaarden te verlangen.

12.3 Uit de titels bij de artikels van onderhavig algemene voorwaarden kunnen geen rechten worden geput.

 

Artikel 13 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1 Alle overeenkomsten tussen Bluebird Stories en de Klant, hun totstandkoming, uitlegging, uitvoering, beëindiging en gevolgen incluis, zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgisch recht. Het Weens Koopgedrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

13.2 In geval van enig geschil wordt door de partijen alles in het werk gesteld tot een minnelijke oplossing te komen.

13.3 Indien een geschil voor de rechter wordt gebracht zal dit enkel worden gebracht voor de bevoegde Belgische rechtbanken.

bottom of page